Sign up to our newsletter and get 10% discount for your first order!

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ACNOUM

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Acnoum oraz zasady świadczenia przez sklep internetowy Acnoum innych usług drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy Acnoum, działający za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: www.acnoum.com jest Jakub Haber prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „noum_studio Jakub Haber” pod adresem: ul. Żwirki i Wigury, nr 31, lok. A, 32-650 Kęty, nr NIP: 5492428426, REGON: 384983255, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
4. Informacje o produktach oraz inne informacje zawarte na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c,., a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.
5. Sprzedawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
a. zapewnianie możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości sklepu internetowego,
b. zapewnianie możliwości składania zamówień i zawarcia umowy sprzedaży,
c. możliwość złożenia zapytania przez formularz kontaktowy,
d. usługa Newslettera – przesyłanie informacji handlowych i marketingowych do użytkownika,
e. usługa powiadomienia o dostępności produktów w Sklepie.
6. Klient może skontaktować się z podmiotem prowadzącym sklep internetowy Acnoum w następujący sposób:
a. e-mailowo pod adresem: contact@acoum.com
b. poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.acnoum.com
c. telefonicznie, pod numerem: +48 572 940 230

DEFINICJE

Terminy i pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
1. Acnoum - sklep internetowy działający za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: www.acnoum.com;
2. Sklep – sklep internetowy Acnoum działający pod adresem www.acnoum.com. Pojęcia Sklep i Acnoum mają tożsame znaczenie i mogą być używane zamiennie w niniejszym regulaminie;
3. Sprzedawca - Jakub Haber prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „noum_studio Jakub Haber” pod adresem: ul. Żwirki i Wigury, nr 31, lok. A, 32-650 Kęty, nr NIP: 5492428426, REGON: 384983255;
4. Klient – Konsument, Przedsiębiorca, Przedsiębiorca na prawach konsumenta, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu lub korzystająca z innych usług świadczonych przez Sprzedawcę;
5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w Sklepie, niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
6. Przedsiębiorca - Klient, będący osobą fizyczną dokonującą zakupu w Sklepie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD);
8. Produkt lub Produkty – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie;
9. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego Acnoum dostępny na stronie www: www.acnoum.com, regulujący w szczególności warunki i zasady kupna Produktów w Sklepie;
10. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;
12. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sklep, polegająca na przesyłaniu Klientowi drogą elektroniczną zamówionej uprzednio informacji handlowej dotyczącej oferty Sklepu, w szczególności aktualności, ofert specjalnych, promocji.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta osoba korzystająca ze Sklepu następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet,
b. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail,
c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Chrome, Opera, FireFox lub podobne),
d. akceptacja plików typu cookies.
2. Użytkownicy korzystający ze Sklepu zobowiązani są do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
b. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
c. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej,
d. Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
e. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku osobistego,
f. powstrzymania się od podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania,
g. niepublikowanie w Sklepie treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie
3. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową Sklepu: www.acnoum.com.
4. Warunkiem korzystania ze Sklepu przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
5. Składając Zamówienie Klient zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia Zamówienia.
6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże konieczna do korzystania ze Sklepu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie ze Sklepu, w szczególności składanie Zamówień.
7. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i nieużywane.
8. Ze Sklepu mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają zdolność prawną do zawierania wiążących umów.
9. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
10. Każdy Klient składający Zamówienie wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji i realizacją Zamówienia.
11. Treści dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa przysługują Sprzedawcy. Rozpowszechnianie treści zawartych w Sklepie przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
12. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Produkty dostępne w Sklepie są szczegółowo oznaczone, poprzez wskazanie m.in. rozmiaru produktu, materiału z którego jest wykonany, cenie.
2. Informacja o dostępności Produktu znajduje się na stronie Produktu.
3. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem okresów przerw technicznych obwieszczonych komunikatem zamieszczonym na stronie Sklepu. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
4. Warunkiem złożenia i realizacji Zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza, w szczególności podanie przez Klienta danych niezbędnych do dostawy Produktu, a także zaakceptowanie treści Regulaminu.
5. Zamawiając Produkt Klient dokonuje jego wyboru poprzez wskazanie ilości i kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.
6. Wybrany Produkt zostaje przeniesiony do koszyka. Po wybraniu opcji „Przejdź do kasy”, zostają wyświetlone wybrane przez Klienta Produkty wraz z ich ilością, ceną jednostkową i ceną łączną. Klient potwierdzający zawartość koszyka wybiera opcję „Dalej”, a następnie jest przekierowywany do formularza.
7. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza, zgodnie ze wskazaniami i komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej.
8. Po poprawnym wypełnieniu formularza Klient wybiera metodę dostawy oraz metodę płatności.
9. Klient potwierdza złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
10. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Klient ma możliwość dokonywania zmian dotyczących Produktów, danych teleadresowych do dostawy Produktów, metody dostawy, metody płatności, a także formy potwierdzenia zakupu, tj. paragonu albo faktury VAT (późniejsza zmiana w tym zakresie nie jest możliwa, np. wystawienie faktury w miejsce paragonu albo wystawienie korekty faktury niewymaganej na podstawie przepisów prawa finansowego, w tym zmiana danych kupującego na fakturze, w szczególności w wyniku odsprzedaży).
11. W celu skutecznego złożenia Zamówienia konieczne jest poprawne wypełnienie formularza wskazanego w ust. 4 niniejszego paragrafu, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, Polityki Prywatności oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
12. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności.
13. Treść Zamówienia wraz z informacją o kosztach Produktu i dostawy zostanie wyświetlona na stronie Sklepu, przed naciśnięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
14. Po złożeniu Zamówienia Klient niezwłocznie dokonuje płatności. Od momentu złożenia Zamówienia Klient ma dziesięć minut na dokonanie płatności. W przypadku nieotrzymania zapłaty w w/w czasie, Zamówienie jest automatycznie anulowane.
15. Po poprawnym złożeniu Zamówienia oraz jego poprawnym opłaceniu, na podany przez Klienta w formularzu adres e-mail zostanie wysłany komunikat zawierający podsumowanie informacji dotyczących Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. przedmiotu Zamówienia (rodzaj Produktów),
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. wybranej metody płatności,
d. wybranego sposobu dostawy,
e. kosztów dostawy,
f. danych teleadresowych Klienta,
g. prawie odstąpienia od umowy sprzedaży.
16. Po zaksięgowaniu płatności przez Sklep, Sprzedawca przetwarza Zamówienie Klienta, celem jego weryfikacji. Po pomyślnej weryfikacji Zamówienia, Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji. Na podany przez Klienta (w formularzu) adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia jego Zamówienia do realizacji (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji”).
17. Po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji, Klient nie ma możliwości anulowania złożonego Zamówienia.
18. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że  Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy (odmówić przyjęcia do realizacji złożonego przez Klienta Zamówienia), w szczególności w przypadku, w którym:
a. Dane teleadresowe Klienta są niepełne lub nieprawidłowe,
b. Nastąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas Zamówienia systemie płatności elektronicznych,
c. Płatność nie została uiszczona w wymaganym czasie,
d. Produkt jest niedostępny
19. Umowę między Klientem a Sprzedawcą uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji zgodnie z ust. 16 niniejszego paragrafu.
20. Umowa zawierana jest o treści zgodnej z Regulaminem.
21. W przypadku nieprzyjęcia Zamówienia do realizacji Klient nie otrzyma potwierdzenia, o którym mowa w ust. 16 powyżej. Dodatkowo Klient otrzyma od Sklepu wiadomość e-mail informującą go, że umowa sprzedaży nie została zawarta, a Zamówienie zostało anulowane.
22. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
23. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy w wybranym systemie płatności (Przelewy 24) środków obejmujących cenę sprzedaży i koszty przesyłki oraz po pomyślnej weryfikacji Zamówienia przez Sprzedawcę, po przyjęciu Zamówienia do realizacji.
24. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od przyjęcia Zamówienia do realizacji.
25. Proces realizacji Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu płatności za Produkt i kończy się w momencie otrzymania Produktu przez Klienta. Po otrzymaniu Produktu przez Klienta odpowiedzialność za Produkt przechodzi na Klienta.
26. Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany wydruku potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia oraz dowód sprzedaży. Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT

DOSTAWA PRODUKTÓW

1. Sklep oferuje dostawę za pośrednictwem firm kurierskich na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny.
2. Przewidywany czas dostawy na adres na terenie Polski to 2-3 dni robocze. Dla zamówień z dostawą poza granice Rzeczypospolitej termin dostawy podany jest przy informacji dotyczącej formy dostawy oraz kraju destynacji. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie w/w czasu dostawy z przyczyn od niego niezależnych. Szczegółowe zasady doręczania przesyłek określa regulamin firm kurierskich.
3. W momencie wysyłki Produktów Klient otrzyma drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie nadania przesyłki z Zamówieniem.
4. O koszcie dostawy Produktów Klient jest informowany w procesie składania Zamówienia. Klient pokrywa koszt dostawy Produktu na wskazany przez niego adres korespondencyjny.
5. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu, w szczególności gdy może dojść do opóźnienia w dostawie. O wydłużonym czasie realizacji Sklep poinformuje Klienta za pośrednictwem wskazanego przez niego adresu e-mail.
6. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
7. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Produktu podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.
8. Dostawę Przesyłki uznaje się za zrealizowaną w momencie jej odbioru pod adresem dostawy wskazanym przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
9. Ponowna wysyłka Zamówienia, które nie zostało odebrane przez Klienta wiąże się z naliczeniem dodatkowych kosztów dostawy.

CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów w Sklepie są cenami brutto i podawane są w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR).
2. Klient ma możliwość zmiany waluty z PLN na inną dostępną w Sklepie walutę, przez wybór angielskiej wersji językowej.
3. Do ceny Produktu doliczany jest koszt przesyłki, w wysokości wskazanej Klientowi na etapie składania Zamówienia.
4. Cena danego Produktu podana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu złożenia Zamówienia i otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, niezależnie od jej późniejszych zmian w Sklepie.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie.
6. W Sklepie zapłata za zamówione Produkty możliwa jest jedynie za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Wszelkie dodatkowe koszty płatności ponosi Klient.
7. Rozliczenia transakcji Przelewy24 prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24 www.przelewy24.pl.
8. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem, a operatorem płatności Przelewy24.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 15, przy czym bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się w chwili, gdy Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wejdzie w posiadanie zakupionego Produktu. Zapisy niniejszego paragrafu nie dotyczą Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpienie od Umowy m.in. w jeden z następujących sposobów:
a. pisemnie, pocztą na adres: Acnoum Aleja Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków, Polska.
b. pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: orders@acnoum.com,
c. przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wypełnionego wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dostępnego na stronie internetowej Sklepu – przy czym nie jest to forma obowiązkowa,
d. przez wypełnienie i wysłanie formularza online, dostępnego na stronie Sklepu, w zakładce „Zwroty i wymiana”.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno wskazywać co najmniej na dane teleadresowe Klienta, numer zamówienia oraz zawierać podpis. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest dobrowolne.
4. W celu rozpoczęcia procedury zwrotu Klient zobowiązany jest do uzupełnienia formularza zwrotu na stronie acnoum.com w zakładce „Zwroty i wymiana” lub do wysłania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy do Sprzedawcy, w sposób wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Do zachowania 14 dniowego terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy umowę uważa się za niezawartą.
8. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Klient ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu niezwłocznie, w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9. Zwracany Produkt powinien posiadać oryginalnie wszyte metki, być pozbawiony śladów używania, czysty i pozbawiony zapachu.
10. Zwrotu Produktów można dokonać tylko przesyłką za pośrednictwem firm kurierskich na koszt Klienta, na adres: Acnoum Aleja Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków, Polska. Do zwracanego Produktu należy dołączyć wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (o ile nie zostało wcześniej wysłane do Sprzedawcy). Przesyłkę ze zwracanym Produktem należy odpowiednio zabezpieczyć.
11. Sprzedawca akceptuje zwroty dokonane tylko na prawidłowy adres, wskazany w ust. 10.
12. Sprzedawca nie akceptuje przesyłek za pobraniem.
13. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Produktu w przypadkach zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu.
14. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
15. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i doręczenia Sprzedawcy zwróconego Produktu, zwraca Klientowi cenę za Produkt i jednorazowy koszt dostarczenia Produktu do Klienta, który poniósł Klient (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep).
16. Zwrot ceny dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
17. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
18. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Oznacza to, że Sprzedawca może potrącić z kwoty zwrotu wartość zmniejszenia wartości Produktu.
19. Jeżeli była wystawiona faktura VAT, Sklep wystawi fakturę korygującą. Oryginał i kopię faktury wyśle do Klienta drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
20. Zasady odstąpienia od Umowy określone w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Klientów z Unii Europejskiej.
21. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy Produkt będący przedmiotem Umowy jest nieprefabrykowany, został wyprodukowany na według specyfikacji Klienta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
22.  Zasady zwrotu określone w niniejszym rozdziale stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. W przypadku wystąpienia wad Produktów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady.
2. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów będących Przedsiębiorcami, w tym Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, z tytułu wad fizycznych i prawnych Produktu (rękojmia). W przypadkach gdy wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, zastosowanie mają postanowienia niniejszego rozdziału oraz postanowienia przepisów Kodeksu cywilnego dotyczące Konsumenta z tym zastrzeżeniem, że w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
5. W przypadku, gdy Produkt jest dotknięty wadą, Klient ma prawo:
a. żądać obniżenia ceny Produktu,
b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad,
c. żądać usunięcia wady,
d. odstąpić od Umowy – o ile wada Produktu jest istotna.
6. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Klient składa reklamację pisemnie, poprzez wysłanie Sprzedawcy własnoręcznie podpisanego oświadczenia. Klient może skorzystać z formularza reklamacji udostępnionego przez Sprzedawcę (wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu). Klient przesyła oświadczenie lub formularz w formie papierowej, załączając go do przesyłki z reklamowanym Produktem.
8. W przypadku nie skorzystania z formularza reklamacyjnego, oświadczenie Klienta o reklamacji powinno zawierać dane osobowe Klienta, wskazanie reklamowanego Produktu, datę zakupu, opis wady i wskazanie żądania. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wskazać kwotę, o którą cena Produktu powinna według niego zostać obniżona i w konsekwencji zwrócona Klientowi. Obniżona ceny powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
9. Reklamowany Produkt razem z wypełnionym i podpisanym formularzem należy wysłać za pośrednictwem firm kurierskich na adres: Acnoum, Aleja Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków, Polska.
10. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego Produktu. W tym terminie Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o sposobie rozpatrzenia Reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail i/lub na numer telefonu i/lub adres podany przez Klienta w trakcie składania Reklamacji lub w inny wskazany przez Klienta sposób. W/w informacje mogą być wskazane Formularzu Reklamacji.
11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W takim wypadku Klient może zmienić roszczenie.
12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w zakresie naprawy lub wymiany Produktu na wolny od wad, Sprzedawca niezwłocznie wyśle do Klienta Produkt pełnowartościowy (naprawiony albo nowy) oraz zwróci Klientowi poniesionego przez niego koszty dostarczenia wadliwego Produktu do Sprzedawcy (przy czym zwrot kosztów wysłania wadliwego Produktu do Sprzedawcy nastąpi po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: orders@acnoum.com).
13. W przypadku uznania żądania odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci zapłaconą cenę wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami wysyłki, przy czym zwrot kosztów wysłania wadliwego Produktu do Sprzedawcy nastąpi po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: orders@acnoum.com.
14. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w zakresie żądania obniżenia ceny, Sklep ponownie dostarczy Produkt do Klienta oraz zwróci kwotę o którą cena została obniżona wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami dostarczenia wadliwego Produktu do Sprzedawcy (przy czym zwrot kosztów wysłania wadliwego Produktu do Sprzedawcy nastąpi po uprzednim przesłaniu kopii/ skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: orders@acnoum.com).
15. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
16. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zwrot płatności na rzecz Klienta nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty do opłacenia Zamówienia (chyba że Klient wyraźnie zażąda zwrotu należności w inny sposób). W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi po konsultacji z Klientem.
17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.
18. Odpowiedź Sprzedawcy oraz wszelka korespondencja z Klientem w sprawach dotyczących reklamacji Produktów będzie prowadzona za pomocą wiadomości e-mail.
19. Zgodnie z ogólnymi zasadami współżycia społecznego Sklep prosi aby reklamowany Produkt był czysty, niezabrudzony oraz higienicznie nieszkodliwy.

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu (reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną) Klient może zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: contact@acnoum.com.
3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
4. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
a. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,
b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
d. skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE. Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Link do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.
2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku nie dojścia stron do porozumienia, spór zostanie poddany sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
4. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia zakup Produktów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składaniu Zamówienia.
5. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
6. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących ważnych przyczyn:
a. zmiana przepisów prawa lub zmiana interpretacji przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych, interpretacji, wyjaśnień lub zaleceń wydanych przez właściwe urzędy lub organy, jeśli ma ona wpływ na kwestie objęte Regulaminem,
b. zmiana sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem spowodowana względami technicznymi i technologicznymi, względami bezpieczeństwa, usprawnieniem działania Sklepu lub podniesieniem jakości świadczonych usług,
c. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalności lub usług, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług,
d. zmiana sposobów płatności lub wysyłki oraz zmiana kosztów wysyłki,
e. konieczność wprowadzenia zmian redakcyjnych,
f. zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy,
g. inne zmian techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu
7. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na stronie Internetowej Sklepu.
8. Zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie.
9. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do Zamówień złożonych po wejściu w życie zmian. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia. 10. Sprzedawca poinformuje o zmianie Regulaminu z 7 dniowym wyprzedzeniem.

ANEKSY DO REGULAMINU

USŁUGA NEWSLETTERA

1. Sprzedawca świadczy Klientowi usługę Newslettera (w rozumieniu wskazanym w rodziale DEFINICJE niniejszego Regulaminu), o ile Klient uprzednio zamówił świadczenie tej usługi, w sposób określony poniżej.
2. W celu zamówienia usługi Newsletter Klient dokonuje za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu następujących czynności:
a) wskazanie w formularzu adresu e-mail, na który mają być przesyłane wiadomości Newsletter oraz imienia i nazwiska osoby zamawiającej Newsletter,
b) wyrażenie zgody na przesyłanie przez Sklep, na wskazany w formularzu adres e-mail informacji handlowych i marketingowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektronicznądotyczących Sklepu, poprzez kliknięcie w formularzu odpowiedniego checkboxa „Zarejestruj się”,
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta dla celów świadczenia usługi Newsletter, poprzez kliknięcie w formularzu odpowiedniego checkboxa „Potwierdzam, że zapoznałem się i rozumiem politykę prywatności”,
d) kliknięcie w formularzu przycisku „Zarejestruj się”,
3.Usługa Newslettera jest świadczona nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony.
4. Klient ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usługi Newslettera, poprzez:
a) zgłoszenie rezygnacji z usługi Newsletter/ żądania usunięcia adresu e-mail Klienta z listy mailingowej Sklepu, wysyłając wiadomość na adres email: marketing@acnoum.com,
b) kliknięcie w link zamieszczony w wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera, skutkujący wypis z Newslettera,
5. Klient ma prawo w każdej chwili zmienić adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter. W tym celu Klient powinien zgłosić takie żądanie Sprzedawcy, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: marketing@acnoum.com,
6. W ramach świadczenia usługi Newsletter Sprzedawca będzie wysyłał na podany przez Klienta adres e-mail wiadomości elektroniczne (e-mail) zawierające informacje dotyczące Sprzedawcy, Sklepu, jego funkcjonowania, w szczególności promocji, ofert, produktów oferowanych w Sklepie i innych informacji o charakterze marketingowym i/lub handlowym.
7. Sprzedawca może zakończyć lub zawiesić świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.
8. Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta w związku ze świadczeniem usługi Newslettera określono w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie www Sklepu. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przez Klienta w ramach usługi Newslettera jest Sprzedawca.

Size Guide

CLOGS_BLACK
PADDED_SLIDES_BLACK_BEIGE

Italy / Europe              36                37                38                39               40

Italy / Europe           36          37          38          39         40

                                   23                23,5             24                24,5            25,5

                                23        23,5         24        24,5      25,5

SLIDES_BLACK

Italy / Europe              36                37                38                39               40

Italy / Europe           36          37          38          39         40

                                   23                23,5             24                24,5            25,5

                                23        23,5         24        24,5      25,5