Sign up to our newsletter and get 10% discount for your first order!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Jakub Haber prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „noum_studio Jakub Haber” pod adresem: ul. Żwirki i Wigury, nr 31, lok. A, 32-650 Kęty, nr NIP: 5492428426, REGON: 384983255, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (dalej: „Administrator”).

2. Dane kontaktowe, pod które można kierować zgłoszenia związane z danymi osobowymi i ich przetwarzaniem:

a. Adres: Acnoum ‘noum_studio Jakub Haber” Aleja Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków,
b. adres e-mail: contact@acnoum.com,
c. nr telefonu: +48 572 940 230

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu prawidłowego świadczenia na ich rzecz usług:

a) w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem www.acnoum.com (dalej: „Sklep”) Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Sklepu. Sklepu. Dane osobowe Klientów są potrzebne w szczególności do:

- złożenia zamówienia obejmującego produkty oferowane do sprzedaży przez Sklep,
- zawarcia umowy sprzedaży produktów,
- zrealizowania płatności i dokonania rozliczeń,
- dostarczenia zamówionego produktu do Klienta,
- realizacji uprawnień konsumenckich przez Klientów będących (np. zwrot produktów, reklamacja),

b) w celu świadczenia usługi Newslettera, Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, którzy zamówili usługę Newslettera,

c) w celu przesyłania informacji o dostępności produktów w Sklepie, w formie powiadomienia (na podstawie zgody Klienta),

2. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest podanie wymaganych dla danej usługi danych osobowych, zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, i wyrażenie zgody przetwarzanie jego danych osobowych oraz, w razie konieczności, wyrażenie innych niezbędnych zgód.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia korzystanie z niektórych usług Sklepu, w szczególności uniemożliwia dokonanie zakupu produktów. Dane osobowe Klient podaje:

- na etapie składania zamówienia, 

- na etapie zapisując się do usługi Newslettera,

- na etapie zamówienia zamawiając powiadomienie o dostępności produktów,

4. Dane osobowe użytkowników Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia przez Sprzedawcę poszczególnych usług użytkownikom, w szczególności:

a) dla usługi sklepu internetowego:

- przez czas niezbędny do wykonania umowy sprzedaży, realizacji zamówienia oraz przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego,

- przez okres konieczny do wywiązania się Administratora z ciążących na nim obowiązków prawnych,

- przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i Klientowi,

- do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych

b) dla usługi Newslettera:

- do czasu cofnięcia zgody Klienta (rezygnacji z usługi Newslettera),

- przez okres konieczny do wywiązania się Administratora z ciążących na nim obowiązków prawnych,

- przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i Klientowi,

- do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,

c) dla usługi powiadomienia o dostępności produktów:

- do czasu cofnięcia zgody Klienta (rezygnacji z otrzymania powiadomienia),

- przez okres konieczny do wywiązania się Administratora z ciążących na nim obowiązków prawnych,

- przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i Klientowi,

- do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Dane osobowe Klienta są należycie zabezpieczone przez Administratora przed nieupoważnionym użyciem, modyfikacją lub zniszczeniem, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności Sklepu lub realizacji zamawianych usług.

3. Dane osobowe przekazane przez Klientów przechowywane są w bazie danych Administratora i przetwarzane za zgodą użytkownika lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.: - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: „RODO”), - ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, - ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

4. Podstawą i celem przetwarzania danych osobowych Klientów jest w szczególności: a. konieczność prawidłowego zrealizowania usług świadczonych przez Sklep, w szczególności realizacji umowy sprzedaży zawartej z Administratorem. b. konieczność wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, c. realizowanie uzasadnionego interesu Administratora (np. w przypadku przekazania Państwa danych osobowych kontrahentom Administratora, w celach kontaktowych) d. zgoda udzielona przez Klienta (np. w przypadku skorzystania z usługi Newslettera, Powiadomienie o dostępności).

5. Korzystanie z usługi Newslettera jest możliwe tylko po wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych, po zamówieniu usługi Newslettera w sposób wskazany w Regulaminie Sklepu. za pomocą komunikacji elektronicznej (Newsletter) poprzez podanie adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie internetowej Sklepu (oznaczonym „Newsletter”). Jeżeli Użytkownik W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych to jego dane osobowe takie jak adres e-mail, przetwarzane będą wyłącznie w celu wysyłania wiadomości mailowych, w granicach udzielonej przez Użytkownika Klienta zgody (marketing bezpośredni).

6. W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub zgody na przesyłanie informacji handlowej - poprzez wysyłkę wiadomości mailowej zawierającej informację o cofnięciu zgody i wskazaniu, o którą zgodę chodzi na adres: marketing@acnoum.com. Po odwołaniu zgody/zgód Użytkownik Klient nie będzie otrzymywał materiałów marketingowych ani informacji handlowych pochodzących od Administratora. Wycofanie zgody/zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

Rodzaj przetwarzanych danych użytkownika przez Administratora uzależniony jest od sposobu korzystania ze Sklepu i zamawianych usług:

1. w celu złożenia Zamówienia w Sklepie i zawarcia umowy sprzedaży: - imię i nazwisko, - adres e-mail, - dane adresowe – adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość, - numer telefonu, - numer NIP – w przypadku wystawienia faktury dla użytkownika

2. w celu skorzystania usługi Newslettera: - adres e-mail, - imię – opcjonalnie, - name - optional,

3. w celu skorzystania z usługi Powiadomienia o dostępności produktu: - adres e-mail,

4. w przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności ma nastąpić bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta: - numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności,

5. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane lub udostępnione innym niż Administrator podmiotom (w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi, np. w celu dostarczania przesyłek), takim jak m. in: - dostawcom usług doręczeniowych i logistycznych, -  podmiotom związanym z realizacją płatności, - dostawcom usług technologicznych i informatycznych, - instytucjom prowadzącym obsługę prawną, księgową, finansową, kadrową Sklepu, - instytucjom upoważnionym prawnie do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów praw krajowych i unijnych, - dostawcom usług analitycznych, statystycznych, audytowych, badań marketingowych, - dostawcom usług marketingowych, - podmiotom świadczącym usługi wysyłki i zarządzania Newsletterem.

6. Dane osobowe nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom, poza tymi które posiadają odpowiednią podstawę prawną, w szczególności, jeśli dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient.

7. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane do państw spoza obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przy czym wszystkie z nich spełniają należyte wymogi przechowywania i przetwarzania danych osobowych obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

8. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie.

CUSTOMER RIGHTS

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikom przysługują następujące prawa:

a.  Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
b. Prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie
c. Prawo żądania sprostowania danych osobowych;
d. Prawo żądania usunięcia danych osobowych (w zakresie, w jakim nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane lub jeżeli Spółka nie będzie posiadać już podstawy prawnej do ich przetwarzania);
e. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie Administratora);
g. Prawo do przenoszenia danych osobowych (co oznacza prawo do otrzymania udostępnionych Administratorowi danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego);
h. Prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
i. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
2. Realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli: w wiadomości e-mail na adres contact@acnoum.com.

PLIKI COOKIES

1. Administrator korzysta z plików cookies. Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj -wyszukiwarki, język, godziny dostępu, adres strony, z której Klient został przekierowany oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. 2. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Klienta. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej Sklepu. 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, b. dostosowywania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Klienta – jego rodzaj (np.: laptop, smartphone, tablet) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do możliwości urządzenia końcowego, c. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności w usługach Google LLC, Google Ireland Limited oraz Facebook Ireland Ltd.Pliki cookies umożliwiają wyświetlanie reklam, ofert i promocji opartych na wzorcach przeglądania witryny Sklepu. Dzięki temu zawartość Sklepu oraz przekaz reklamowy jest lepiej dopasowany do Klienta oraz zgodny z jego zainteresowaniami i preferencjami. Pliki cookie umożliwiają ograniczenie liczby wyświetleń reklamy. Marketingowe pliki cookie mogą służyć także do śledzenia skuteczności kampanii reklamowych w witrynach innych firm, d. Upewnienia się, że Użytkownicy odczytali informację o cookies.

§ 8. Rozróżnia się następujące typy plików cookies: 1. pliki stałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony zawarty w parametrach pliku lub do czasu ich fizycznego usunięcia z urządzenia końcowego przez Klienta, 2. pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu opuszczenia przez niego strony internetowej Sklepu, 3. pliki statystyczne które służą do zbierania anonimowych statystyk dotyczących Sklepu, 4. pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych, 5. pliki funkcjonalne, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Klienta funkcjonalności Sklepu, 6. pliki reklamowe, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

§ 9. 1. Administrator współpracuje z podmiotami trzecimi, w szczególności mediami społecznościowymi, w zakresie prowadzonej przez nie działalności reklamowej. Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Klienta, zapisuje również pliki cookies pochodzące od tych podmiotów. Ma to na celu wyświetlanie Klientowi spersonalizowanej reklamy w usługach tych podmiotów trzecich. Podmiot trzeci będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Sklepie do profilu Klienta w jego usłudze. 2. W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie pliki cookies: a. Google LLC, Google Ireland Limited, b. Facebook Ireland Ltd., Facebook Inc. 3. Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności. Klient może uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek i plików podmiotów trzecich m.in. korzystając z odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

§ 10. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji Polityki Prywatności. Klienta obowiązuje zawsze aktualna jej wersja, dostępna na stronie internetowej Sklepu.

Size Guide

CLOGS_BLACK
PADDED_SLIDES_BLACK_BEIGE

Italy / Europe              36                37                38                39               40

Italy / Europe           36          37          38          39         40

                                   23                23,5             24                24,5            25,5

                                23        23,5         24        24,5      25,5

SLIDES_BLACK

Italy / Europe              36                37                38                39               40

Italy / Europe           36          37          38          39         40

                                   23                23,5             24                24,5            25,5

                                23        23,5         24        24,5      25,5